Privacyverklaring

Bij Studio A-M Skincare & Body Treatment staat de privacy van personen die de website van Studio A-M bezoeken en personen die diensten van Studio A-M afnemen hoog in het vaandel. Wij zullen er dan ook alles aan doen om deze privacy te kunnen beschermen. In deze Privacyverklaring is beschreven hoe wij omgaan met de privacy van bezoekers en cliënten. De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op basis van de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Op onze Privacyverklaring is het Europees recht van toepassing.

Studio A-M Skincare & Body Treatment is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.studioamschagen.nl, Zijperweg 9, 1742 NE Schagen +31622358675

Anne-Marie Mathieu is de Functionaris Gegevensbescherming van Studio A-M Skincare & Body Treatment. Zij is te bereiken via info@studioamschagen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Studio A-M Skincare & Body Treatment verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Studio A-M Skincare & Body Treatment verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gezondheid voor zover voor de behandeling relevant is*
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar met toestemming van beide ouders
*bij natuurgeneeskundige behandelingen:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

• zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
• ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
• Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Studio A-M Skincare & Body Treament verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Studio A-M Skincare & Body Treatment verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Studio A-M Skincare & Body Treatment neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een tussen zit.

Studio A-M Sincare & Body Treatment gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– Salonized voor het klantendossier, het maken van digitale afspraken, het sturen van afspraakbevestigingen en afspraakherinneringen
– Mailchimp voor nieuwsbrieven

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Studio A-M Skincare & Body Treatment bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Personalia
Deze gegevens worden 5 jaar bewaard na u laatste afspraak. Indien u facturen op naam heeft ontvangen, worden deze gegevens minimaal 7 jaar bewaard omwille van wettelijke verplichtingen.

Contactgegevens
Deze worden gebruikt voor communicatie over uw afspraken en voor calamiteiten. Deze gegevens worden 5 jaar bewaard na uw laatste afspraak.

Adresgegevens
Deze worden enkel bewaard indien u facturen op naam ontvangt met uw adresgegevens. Deze gegevens worden minimaal 7 jaar bewaard omwille van wettelijke verplichtingen.

Gezondheidsgegevens
Bij natuurgeneeskundige behandeling worden gegevens in het cliëntendossier zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Studio A-M Skincare & Body Treament verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Studio A-M Skincare & Body Treatment blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Studio A-M Skincare & Body Treatment gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Studio A-M Skinare & Body Treatment en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@studioamschagen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Studio A-M Skincare & Body Treatment wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Studio A-M Skincare & Body Treatment neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@studioamschagen.nl.